Liste til menighetsrådsvalg


Valgstyret godkjente følgende liste fra nominasjonskomiteen til menighetsrådsvalget 2023:

1)      Erik Lunde

2)      Astrid Bjoraa

3)      Rune Vik

4)      Eli Tendeland

5)      Øyvind Lindseth

6)      Torun Gitmark

7)      Reidun Fidje

8)      Svein Jørgensen

9)      Per Arne Birkeland

I perioden 2.5. - 15.5. er det mulig med supplerende nominasjon. 

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. – Se egen artikkel for å finne skjema. Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i soknet når forslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. Valgstyret skal innen 20. mai 2023 avgjøre om forslag om supplerende nominasjon skal godkjennes. Dersom forslaget til supplerende nominasjon ikke oppfyller reglenes krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med forslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med reglene. Forslaget må derfor ha en tillitsvalgt som har myndighet til å forhandle på vegne av forslagsstillerne. Godkjent forslag settes nederst på den endelige valglisten. Dette ivaretas ved at forslaget legges inn i valgmodulen under fanen for supplerte kandidater. Rekkefølgen på de supplerte kandidater, hvis det er flere, avgjøres ved loddtrekning. Det må tydelig fremgå at de supplerte kandidater ikke er nominasjonskomiteens nederst prioriterte kandidater.

Tilbake