Menighetsbladet


Lund menighetsblad kommer ut fire ganger i året. Redaksjonen består av Svein Helgesen, redaktør, Rut Eli Jensen, Arne Lunde og Helge Smemo, sogneprest. Redaktøren kan kontaktes på e-post: shelge2@lyse.net.